Privacy Policy

PRIVACYVERKARING

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van OKIN ART BVBA  (hierna genoemd “OKIN ART”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.okinart.com  (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen OKIN ART en haar klanten, prospecten en business partners.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die OKIN ART  verzamelt, alsook over de wijze waarop OKIN ART  deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

OKIN ART wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 30 juli 2018 tot bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het bezoeken van de Website en inschrijven voor de nieuwsbrief impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop OKIN ART  uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de legal disclaimer en cookie policy van OKIN ART.

 1. Soorten persoonsgegevens

OKIN ART  kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken

 • Naam
 • Voornaam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)
 • BTW Nummer
 • Alle persoonsgegevens vervat in het vrije veld van het contactformulier
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadres
 • Facturatieadres
 • Social media data
 • IP-adres

OKIN ART  verzamelt tevens automatisch anonieme informatie  betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal OKIN ART, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat OKIN ART toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

 1. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Bezoek van de Website
 • Inschrijven op de nieuwsbrief
 • Een samenwerking met OKIN ART
 • Correspondentie met en uitgaande van OKIN ART
 • Opvragen van een prijs

De door OKIN ART verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

 1. Gebruik persoonsgegevens

OKIN ART kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De uitvoering van een overeenkomst met OKIN ART (incl. de opvolging daarvan)
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Statistische doeleinden
 • Verzenden van uitnodigingen

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

  • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met OKIN ART of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
  • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op OKIN ART  rust
  • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
  • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
  • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van OKIN ART of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)
 1. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

OKIN ART zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering. Indien het noodzakelijk is dat OKIN ART in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat OKIN ART uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer OKIN ART hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten vanOKIN ART.
 • Wanneer OKIN ART of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die OKIN ART heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal OKIN ART uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

 1. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

 1. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart OKIN ART uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

 1. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (OKIN ART wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met Odile.kinart@okinart.com of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan OKIN ART BVBA te bezorgen via e-mail of per post.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier

Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten van OKIN ART BVBA meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van OKIN ART BVBA.

 1. Beveiliging persoonsgegevens

OKIN ART verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

OKIN ART zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid vanOKIN ART , (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat OKN ART in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

 1. Update Privacy Verklaring

OKIN ART is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

 1. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. OKIN ART draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

 1. Contacteer OKIN ART

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop OKIN ART BVBA uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: odile.kinart@okinart.com

of

 • Via de post: Biegrachtstraat 38 – 3600 Genk (BELGIUM)

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop OKIN ART BVBA deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop OKIN ART BVBA uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.